Pašapkalpošanās sistēma
Pakalpojumu dienests
65059010, 26443529
Lielvrdes novads

Kārtība, kādā pieslēgties pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas

Kārtība, kādā pieslēgties pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas

Lai fiziska vai juridiska persona (turpmāk – Iesniedzējs) pievienotu savu īpašumu pie centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas, ir nepieciešams:

 

-          elektroniski (uz e-pastu remte@remte.lv) vai personīgi (Lielvārdē, Ceriņu ielā 3) iesniegt iesniegumu par “Tehnisko noteikumu pieprasīšanu”. Iesniegumam ir jāpievieno zemes īpašuma tiesību apliecinoša dokumenta (zemesgrāmatas apliecība) kopija.

 

Pēc minēto dokumentu iesniegšanas, SIA “Lielvārdes Remte”, ja nepieciešams, apseko objektu.

 

1. Tehniskie noteikumi tiek sagatavoti 10 (desmit) darba dienu laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.
2. Tehniskajiem noteikumiem tiek pievienota vienkāršota izbūves shēma un Paskaidrojuma raksts, kuru jāiesniedz būvvaldē. Ja būvvalde pieprasa izstrādāt būvprojektu, tad Iesniedzējam jāvienojas ar sertificētu projektētāju par būvprojekta izstrādi.

3. Izstrādāto būvprojektu nepieciešams saskaņot ar SIA “Lielvārdes Remte” atbildīgo personu.

4. Lēmumu par līdzfinansējuma piešķiršanu pieņem Lielvārdes novada dome (turpmāk – Dome).

5. Pēc Domes lēmuma pieņemšanas par līdzfinansējuma piešķiršanu 10 (desmit) darba dienu laikā Dome sagatavo un piedāvā Iesniedzējam slēgt rakstisku līgumu par līdzfinansējuma saņemšanas kārtību.

6. Līdz līdzfinansējuma saņemšanai Iesniedzējam pieslēguma izbūve jāveic pa savem līdzekļiem, saskaņā ar būvniecību reglamentējošiem normatīvajiem aktiem un SIA „Lielvārdes Remte” izsniegtajiem dokumentiem, un jāpabeidz ne vēlāk kā 3 (trīs) mēnešu laikā no līguma noslēgšanas dienas.

7. Pēc projekta saskaņošanas ar visām nepieciešamajām institūcijām (ja ir nepieciešams) un rakšanas darbu atļaujas saņemšanas no Lielvārdes novada būvvaldes, var tikt veikta pieslēguma izbūve pie īpašuma. Inženierkomunikāciju izbūves laikā pirms tranšeju aizbēršanas, Iesniedzējs informē SIA “Lielvārdes Remte” atbildīgās personas par gatavību uzrādīt izbūvētās komunikācijas un pieprasa sniegt atzinumu par pieslēguma izbūvi.
8. Papildus pie atvērtas tranšejas Iesniedzējs pieaicina paša izvēlētu sertificētu uzmērījumu veicēju, kurš veic uzmērījumus izbūvētajām komunikācijām un veiktos uzmērījumus reģistrē normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.
9. Pēc atzinuma saņemšanas un uzmērījumu veikšanas Iesniedzējam jāiesniedz iesniegums par līguma noslēgšanu par ūdensvada un/vai kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu un lietošanu. Līgums tiek sagatavots viena mēneša laikā no iesnieguma saņemšanas brīža.