Pašapkalpošanās sistēma
Pakalpojumu dienests
65059010, 26443529
Lielvrdes novads

SIA “Lielvārdes Remte” informācija par dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmēm 2018. gadam

SIA “Lielvārdes Remte” informācija par dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmēm 2018. gadam

SIA “Lielvārdes Remte” (turpmāk - SIA) informē, ka tās pārvaldīšanā esošajās dzīvojamajās mājās Lielvārdes pilsētā, 2018.gads sagaidāms ar pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) maksas samazinājumu.

 

Neraugoties uz ārējiem faktoriem, kā piemēram minimālās algas pieaugumu 2018. gadā, VSAOI darba devēja likmes pieaugumu par 0,5%, īpašu uzņēmuma ienākuma nodokļa maksāšanas režīmu, izmaiņām tautsaimniecībā un tendenci pieaugt virknei izmaksu, SIA ir rasta iespēja samazināt maksu par pārvaldīšanas pakalpojumu. Lielvārdes pilsētā, salīdzinājumā ar 2017. gadā noteikto, maksājumi par dzīvojamo māju pārvaldīšanu 2018. gadam samazināsies vidēji par 22 %. Šāds pārvaldīšanas pakalpojuma maksas samazinājums ir rezultāts tam SIA darbam, kas pakāpeniski un mērķtiecīgi veikts kopš 2015.gada. Šajā laikā tika ieviestas normatīvajiem aktiem atbilstošas SIA darbības metodikas, veikta izdevumu optimizēšana un sistemātisks darbs ar parādniekiem, veikti ieguldījumi datorprogrammu uzlabošanai un citas darbības, lai nodrošinātu klientiem pieejamāku pakalpojumu. Par katras konkrētas mājas pārvaldīšanas maksu, t.i. piedāvājumu 2018.gadam, katrs dzīvokļu īpašnieks var iepazīties dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmēs (turpmāk - tāme), vēršoties SIA pie namu pārvaldnieka. Tāpat pie namu pārvaldnieka Jums ir iespēja iepazīties ar plānotajiem remontdarbiem jūsu mājā 2018.gadā. Remontdarbu plānošanu SIA veic atbilstoši katras konkrētās mājas tehniskajam stāvoklim un dzīvokļu īpašnieku veikto uzkrājumu apmēram. Zināšanai SIA atgādina, ka 2017.gadā veiktie, bet neizlietotie dzīvokļu īpašnieku uzkrājumi, tiek pārcelti uz 2018.gadu. Par katras mājas uzkrājumu apmēru arī var iepazīties pie namu pārvaldnieka.

 

Ņemot vērā normatīvo aktu izmaiņas, SIA informē, ka dzīvojamās mājas uzturēšanas un apsaimniekošanas darbu tāmes 2018.gadam sagatavotas un maksājumi par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu aprēķināti atbilstoši 2017.gada 11.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr.408 “Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi” noteiktajam. Tādējādi ir mainījusies minēto tāmju forma un saturs.

 

Tāmēs plānoto izdevumu daļā sagrupētas visas “Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma” 6.panta 2.daļā noteiktās obligātās pārvaldīšanas darbības:

  1. uzturēt (fiziski saglabāt) dzīvojamo māju;
  2. plānot, organizēt un pārraudzīt pārvaldīšanas darbu;
  3. vest dzīvojamās mājas lietu;
  4. slēgt līgumu par piesaistītā zemesgabala lietošanu (ja zeme kopā ar dzīvojamo māju neveido vienotu nekustamo īpašumu);
  5. sniegt informāciju valsts un pašvaldību institūcijām.

Atbilstoši tāmes pozīcijām, SIA sniedz skaidrojumu par katras obligātās pārvaldīšanas darbības ietvaros nodrošinātajiem pakalpojumiem.

 

Nr.p.k.

Pakalpojums

Pakalpojuma īss apraksts

 

1.1.1.

Dzīvojamās mājas koplietošanas telpu kopšana

Dzīvojamās mājas koplietošanas telpu kopšana, kāpņu telpu logu mazgāšana.


1.1.2.

Teritorijas kopšana

Dzīvojamajai mājai piesaistītā zemes gabala (ietves, pagalma, iekškvartālu ceļu, zaļās zonas) kopšana.
Atkritumu konteineru laukumu uzkopšana.


1.1.3.

Citi teritorijas uzturēšanas un koplietošanas telpu uzturēšanas un apkalpošanas pakalpojumi

Rēķinu, brīdinājumu un citu paziņojumu piegāde dzīvokļu īpašniekiem, karoga novietošana pie ēkas.
Citi teritorijas kopšanas un uzturēšanas darbi: sūnu likvidēšana, krūmu kopšana, smilšu nomaiņa smilšu kastēs, lapu, zaru un lielgabarīta atkritumu izvešana).


1.2.

Dzīvojamās mājas lietas vešana

Dzīvojamās mājas dokumentācijas vešana un saglabāšana papīra un/vai elektroniskā formātā


1.3.

Pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība

Maksājumu aprēķini, dzīvokļu īpašnieku norēķinu uzskaite, dzīvokļu īpašnieku informēšana par
izmaiņām pakalpojumu tarifos, norēķini ar pakalpojumu sniedzējiem, nodokļu pārskatu
sagatavošana, dzīvojamo māju pārvaldīšanas, uzturēšanas plānoto un faktisko izdevumu
pārskatu sagatavošana, finanšu un grāmatvedības dokumentu sagatavošana un saglabāšana
papīra un/vai elektroniskā formātā, u.c. izdevumi.
Izziņu sagatavošana un izsniegšana, iesniegumu pieņemšana, reģistrēšana, lietvedības
dokumentu saglabāšana papīra un/vai elektroniskā formātā.


1.4.

Līgumu slēgšana par siltumenerģijas, arī dabasgāzes piegādi, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšanu, sadzīves atkritumu izvešanu, elektroenerģiju, funkcionāli nepieciešamā zemesgabala lietošanu

Līgumu slēgšana ar pakalpojumu sniedzējiem un piegādātājiem, pārstāvība darījumu attiecībās
(konsultācijas par darījumu līgumu nosacījumiem, līgumu izpildes kontrole un citi), iepirkumu
organizēšana, juridisko dokumentu saglabāšana, citi pakalpojumi saistīti ar līgumu slēgšanu.


1.5.

Informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām

Informācijas sagatavošana un sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām.


1.6.

Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju vizuālā pārbaude

Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju tehnisko stāvokli nosaka
vizuālajā pārbaudē. Attiecīgās jomas atbildīgais darbinieks veic dzīvojamo
māju apsekošanu, foto-fiksāciju un apsekošanas aktu sagatavošanu un aktualizāciju, pievienojot
objekta foto vizualizāciju.


1.7.

Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju tehniskā apsekošana

Ūdensvada un kanalizācijas sistēmas regulāra apsekošana (skaitītāji, ventiļi, filtri,
sūkņi, izolācija), atsevišķajos īpašumos esošo kopējo komunikāciju apsekošana.
Elektroapgādes sistēmas regulāra apsekošana, elektrosadales skapju un sistēmas tehniskā stāvokļa pārbaude.
Koplietošanas telpu logu, durvju, ventilācijas lūku mājas apmaļu, mājas inženiertīklu aku apsekošana, lietus ūdens notekcauruļu apsekošana, jumta, pamatu, bēniņu, pagrabu, kāpņu telpu un konstruktīvo elementu (sienu, griestu, grīdu, pārsegumu) apsekošana, fasādes, balkonu un
nojumju apsekošana.


1.8.

Dzīvojamās mājas iekārtu inženierkomunikāciju un sistēmu tehniskā apkope

* Ūdensvadu un kanalizācijas sistēmu tehniskā apkope nepārtrauktas darbības nodrošināšanai,
sistēmas iekārtu tīrīšana un regulēšana, atsevišķu bojāto posmu un noslēgventīļu nomaiņa,
sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām un citi darbi pārvaldnieka spēkiem.
* Elektroapgādes sistēmas tehniskā apkope (Elektrosadales skapju tīrīšana, elektrosadales
sistēmas testēšana, koplietošanas elektroenerģijas uzskaites rādījumu nolasīšana, koplietošanas
telpu apgaismes ķermeņu, rozešu, armatūras, slēdžu, automātu u.c. apsekošana un nepieciešamības gadījumā nomaiņa).
* Konstruktīvo elementu tehniskā apkope (Koplietošanas telpu logu, durvju, ventilācijas lūku, lietus ūdens notekcauruļu tīrīšana, jumta, pamatu, kāpņu telpu un konstruktīvo elementu (sienu, griestu, grīdu, pārsegumu) apkope.
* Siltumapgādes sistēmas uzturēšana (Apkures un karstā ūdens sistēmas nepārtrauktas darbības
nodrošināšana, sistēmas ieregulēšana uzsākot apkures sezonu, hidrauliskā pārbaude, siltummezglu iekārtu un ūdens sildītāja hidrauliskā pārbaude, apkures sistēmas atgaisošana, siltummaiņa tīrīšana un skalošana, noslēgventīļu, regulējošo ierīču un
filtru pārbaude un tīrīšana, sūkņu un elektrisko dzinēju pārbaude un regulēšana, tiešās darbības
regulatora pārbaude un ieregulēšana, elektronisko regulatoru pārbaude un profilaktiskais
remonts, kontrolmēraparatūras darbības uzraudzība, siltumskaitītāja darbības uzraudzība,
sistēmas darbības atjaunošana pēc avārijām, bojāto noslēgventīļu nomaiņa un citi uzturēšanas
darbi).

* Ventilācijas šahtu, dūmvadu pārbaude un tīrīšana saskaņā ar noslēgtajiem līgumiem.1.9.

Dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un inženierkomunikāciju uzturēšanas darbi

Dzīvojamajai mājai nepieciešamais uzkrājums nākamo periodu uzturēšanas darbiem
saskaņā ar MK noteikumu Nr. 408 pielikumu Nr.2.


2

Apdrošināšana

Saskaņā ar apdrošināšanas līgumu, izmaksas tiks iekļautas katrai dzīvojamajai mājai individuāli


 

            Pārvaldnieks aicina ikvienu dzīvojamās mājas dzīvokļa īpašnieku savlaicīgi iepazīties ar tāmi un dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu. Dzīvokļu īpašnieku kopības lēmums par pārvaldnieka sagatavoto dzīvojamās mājas uzturēšanas darbu plānu un aprēķinātā maksājuma par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu apstiprināšanu vai noraidīšanu pārvaldniekam iesniedzams līdz š.g. 28. novembrim. SIA aicina būt aktīviem un piedalieties savas mājas uzturēšanā.

            Papildus informējam, ka sākot ar 2017.gada novembra mēnesi, SIA pārvaldīšanā esošajām mājām Edgara Kauliņa alejā 8, 10, 15, 17 un 19, kā arī Raiņa ielā 50, tiek mainīta atkritumu savākšanas konteineru vietas. Lūdzam dzīvokļu īpašniekus sadzīves atkritumus izmest konkrētām mājām paredzētajos atkritumu laukumos.