Pašapkalpošanās sistēma
Pakalpojumu dienests
65059010, 26443529
Lielvrdes novads

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III. kārta.

Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III. kārta. Projekta mērķis ir paplašināt kopējo Lielvārdes pilsētas centralizēto kanalizācijas tīklu, nodrošinot iedzīvotājiem kvalitatīvu pakalpojumu.

SIA “Lielvārdes Remte” (turpmāk – SIA), kā Kohēzijas fonda programmas “Izaugsme un nodarbinātība” specifiskā atlases mērķa (SAM) 5.3.1. “Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas” projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē III. kārta” realizētāja, informē, ka š.g. 2. augustā ir iesniegts projekta iesniegums Centrālajā finanšu un līgumu aģentūrā (turpmāk – Sadarbības iestāde). Ņemot vērā Projekta iesnieguma atlases nolikumu, Sadarbības iestāde projekta iesniegumu izskata 3 (trīs) mēnešu laikā no iesniegšanas brīža un sniedz tā izvērtējumu.

Projekta mērķis ir paplašināt kopējo Lielvārdes pilsētas centralizēto kanalizācijas tīklu, nodrošinot pilsētas ziemeļu daļas (pāri dzelzceļam) iedzīvotājiem kvalitatīvu kanalizācijas savākšanas, novadīšanas un attīrīšanas pakalpojumu. Projekta ietvaros plānots pieslēgt 1561 lietotāju, kuriem šobrīd nav pieejami centralizētie kanalizācijas tīkli. Projekta ietvaros kanalizācijas tīkli tiks izbūvēti šādās ielās: Mednieku, Zaķu, A.Pumpura, Lakstīgalu, Ozola, Liepziedu, Zaļā, Līču, Zvaigžņu, Kastaņu, Smilšu, Akmeņu, Lauku, Rembates, Putnu, Meža, Pļavu, Priežu, Egļu, Miera, Ķiršu, Ziedu, Nākotnes, Vidus, Puškina, Stacijas, Draudzības, Liepu, Uzvaras, Jaunās Stacijas, Mazzariņu, Vīksnu, Zariņu, Atpūtas. Shēma - http://www.lielvardesremte.lv/files/201708281408011535619286.pdf .

Šobrīd apstiprinātais Kohēzijas fonda finansējums ir 3 130 057,00 EUR un Lielvārdes novada pašvaldības budžeta finansējums ir 1 365 046,00 EUR no attiecināmajām izmaksām.

SIA kopā ar Lielvārdes novada pašvaldību ir izstrādājusi, un 29.03.2017. apstiprinājusi saistošos notiekumus Nr.4 “Lielvārdes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanas kārtība nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajiem ūdensapgādes un kanalizācijas tīkliem", un vērš iedzīvotāju uzmanību, ka viņiem ir iespēja saņemt līdzfinansējumu pieslēdzoties pie centralizētājām ūdensapgādes un kanalizācijas komunikācijām. Visa nepieciešamā informācija ir norādīta saistošajos notiekumus, vai pēc tīmekļa vietnes adreses:

http://www.lielvarde.lv/images/extrainfo/1332741/Nr.4_127a-Lidzfinansejums_pieslegumam_SN_.pdf