Jaunumi

Apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs

Apstiprināts jauns siltumenerģijas tarifs

SIA “Lielvārdes Remte” informē, ka Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – SPRK)  š. g. 6. oktobrī ir apstiprinājusi SIA “Lielvārdes Remte” siltumenerģijas pakalpojuma tarifu, kas atbilstoši “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma” 7.2 panta otro daļu (apstiprinātie tarifi stājas spēkā nākamajā dienā pēc regulatora lēmuma publicēšanas oficiālajā izdevumā "Latvijas Vēstnesis" - https://likumi.lv/ta/id/329532-energoresursu-cenu-arkarteja-pieauguma-samazinajuma-pasakumu-likums) stāsies spēkā 2022.gada 8.oktobrī. SIA “Lielvārdes Remte” siltumenerģijas tarifs aprēķināts atbilstoši SPRK 2010.gada 14.aprīļa lēmuma Nr.1/7 “Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” un likuma “Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” nosacījumiem.

SPRK lēmumu skatīt šeit: https://www.sprk.gov.lv/lemumi?year=2022&sector=6&category=All

SIA “Lielvārdes Remte” siltumenerģijas tarifs nebija pārskatīts kopš 2016.gada 24.novembra. Būtiskākās tarifa izmaiņas ir saistītas ar energoresursu (gāze, šķelda, granulas) straujām cenu izmaiņām. Tāpat izmaksas palielinājušās arī citās siltumenerģijas tarifa sadaļās, ko ietekmējuši tādi faktori kā elektroenerģijas, degvielas, nodokļu, darba samaksas, u.c. izmaksu pieaugums.

SIA “Lielvārdes Remte” siltumenerģijas tarifs būs vienots Lielvārdē, Lēdmanē un Jumpravā, kas pamatots ar vienotu uzņēmuma siltumenerģijas saimniecisko darbību, finanšu investīcijām minēto apdzīvoto vietu siltumenerģijas ražošanas un pārvades sistēmās.

SPRK SIA “Lielvārdes Remte” siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs ir noteikts mainīgs atbilstoši dabasgāzes cenai (katru mēnesi mainoties dabasgāzes cenai, tarifs mainīsies atbilstoši siltumenerģijas tarifa tabulai, skatīt SPRK lēmumu).

Ņemot vērā apstākli, ka siltumenerģijas tarifs stāsies spēkā 2022.gada 8.oktobrī, SIA “Lielvārdes Remte” minētajā datumā veiks visu klientu siltumenerģijas skaitītāju datu fiksēšanu.

Valsts atbalsts iedzīvotājiem

Laika periodā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim plānots valsts atbalsts centralizētās siltumenerģijas pakalpojuma maksas kompensācijai 50% apmērā no cenas, kas pārsniedz 68 EUR/MWh un 90% apmērā no cenas, kas pārsniedz 150 EUR/MWh.

“Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likums” https://likumi.lv/ta/id/329532-energoresursu-cenu-arkarteja-pieauguma-samazinajuma-pasakumu-likums.

Atbalsts pakalpojumu rēķinos tiks piemērots automātiski (tam nebūs jāpiesakās)!

Aprēķina piemērs, piemērojot valsts atbalsta mehānismus:

Dabasgāzes cena 2022.gada oktobrī 205.50 EUR/MWh + dabasgāzes piegāde, akcīzes nodoklis u.c. 18.89 EUR/MWh, kopā dabasgāze izmaksā 224.39 EUR/MWh.

Atbilstoši jaunā siltumenerģijas tarifa tabulai, tarifs būtu 281.13 EUR/MWh.

No 2022.gada 1.oktobra līdz 8.oktobrim tiks piemērots spēkā esošais siltumenerģijas tarifs 55.38 EUR/MWh

Atbilstoši valsts atbalsta mehānismam, iedzīvotāju maksājums par siltumenerģiju laika periodā no 2022.gada 8.oktobris līdz 31.oktobrim aprēķināms:

  • Nekompensējamā, t.i. siltumenerģijas cena bez atbalsta noteikta 68.00 EUR/MWh.
  • izmaksas no starpības, kas aprēķināmas starp 68.00 EUR/MWh un 150.00 EUR/MWh apmaksā: 50% patērētāji un 50% valsts, t.i., 150.00 EUR/MWh – 68.00 EUR/MWh = 82.00 EUR/MWh / 2 = 41.00 EUR/MWh.
  • izmaksas no starpības, kas aprēķinātas no tarifa, kas lielākas par 150 EUR/MWh, t.i. starpību starp 150.00 un 281.13 apmaksā: 10% (13.113) patērētāji un 90% valsts.
  • Līdz ar to, iedzīvotājiem 2022.gada 08.-31.oktobrī tiks piemērots siltumenerģijas tarifs:

68.00 + 41.00 + 13.11 (10% no 131.13) = 122.11 MWh.

Siltumenerģijas apgādes pakalpojumu gala tarifs no 2022.gada 8.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim.