Jaunumi

Informācija par valsts noteikto atbalstu piemērošanu

Informācija par valsts noteikto atbalstu piemērošanu

Informācija par valsts noteikto atbalstu piemērošanu!

SIA “Lielvārdes Remte” informē, ka “Energoresursu cenu ārkārtēja pieauguma samazinājuma pasākumu likuma” https://likumi.lv/ta/id/329532#p6 otrajā nodaļā noteikti energoresursu pakalpojumu cenu pieauguma samazināšanas pasākumi.

Atbalsta pasākumi paredzēti laika periodā no 2022.gada 1.oktobra līdz 2023.gada 30.aprīlim.

SIA “Lielvārdes Remte” administrēs šādus atbalsta pasākumus:

Centralizētā siltumapgāde – veiksim atbalsta piemērošanu, nodrošinot maksas samazinājumu par centralizētās siltumapgādes pakalpojumiem. Atbalsts tiks iekļauts ikmēneša rēķinos un tiks piemērots tikai tiem dzīvokļu īpašumiem, kuru īpašnieki ir fiziskas personas. Šajā gadījumā dzīvokļa īpašniekam nav jāveic kādas darbības atbalsta saņemšanai. Ja dzīvokļa vai īpašuma īpašnieks ir juridiska persona, atbalsts netiks piemērots!!! Informācijas avots: https://www.bvkb.gov.lv/lv/centralizeta-siltumapgade

Dabasgāze apkurei – veiksim atbalsta piemērošanu objektiem (dzīvokļu mājas), kuri nav pievienoti centralizētai apkures sistēmai un kuriem kā kurināmais tiek izmantota dabasgāze, piemēram daudzdzīvokļu māja Avotu ielas 14, Lielvārdē. Atbalsts tiks iekļauts ikmēneša rēķinos un tiks piemērots tikai tiem dzīvokļu īpašumiem, kuru īpašnieki ir fiziskas personas. Šajā gadījumā dzīvokļa īpašniekam nav jāveic kādas darbības atbalsta saņemšanai. Ja dzīvokļa īpašnieks ir juridiska persona, atbalsts netiks piemērots!!! Informācijas avots: https://www.bvkb.gov.lv/lv/dabasgaze-apkurei

Elektroenerģija dzīvokļos – atbalsta piemērošana paredzēta tiem dzīvokļu īpašumiem, kur elektrību nodrošina SIA “Lielvārdes Remte”, t.i. Avotu ielas masīvs un daudzdzīvokļu māja Spīdolas ielā 4, Lielvārdē. Ņemot vērā apstākli, ka valstī gadījumi, kad elektroenerģiju kādam no daudzdzīvokļu māju masīviem nodrošina pašvaldības uzņēmums ir retums, atsevišķa kārtība šādiem gadījumiem normatīvajos aktos nav noteikta. Par šo situāciju SIA “Lielvārdes Remte” ir sazinājusies ar Būvniecības valsts kontroles biroju, kas ir atbildīgā valsts iestāde par atbalsta pasākumu administrēšanu, un tiek risināts jautājums, lai SIA “Lielvārdes Remte” klientiem varētu nodrošināt likumā paredzēto atbalstu. Informācijas avots: https://likumi.lv/ta/id/329532#p6 5.1 pants. Paredzēts, ka atbalsts tiks iekļauts ikmēneša rēķinos un tiks piemērots tikai tiem dzīvokļu īpašumiem, kuru īpašnieki ir fiziskas personas. Šajā gadījumā dzīvokļa īpašniekam nav jāveic kādas darbības atbalsta saņemšanai. Ja dzīvokļa īpašnieks ir juridiska persona, atbalsts netiks piemērots!!! Informācija par elektroenerģija atbalsta pasākumiem tiks papildināta, kad Būvniecības valsts kontroles birojs sniegs skaidrojumu.

Svarīgi!!!

Ja dzīvokļa īpašumam ir mainījies īpašnieks vai manīts īpašuma statuss (nedzīvojamā telpa/dzīvojamā telpa vai īpašnieks juridiska persona/fiziska persona un citos gadījumos), lūdzam savlaicīgi iesniegt vai SIA “Lielvārdes Remte” e-pastā remte@remte.lv  iesūtīt īpašuma aktuālo informāciju - Zemesgrāmatu apliecības kopiju. Atbalsta pasākumu ar atpakaļejošu datumu SIA “Lielvārdes Remte” nepiemēros.