Jaunumi

Izvēlies vietējo!

SIA “LIELVĀRDES REMTE” piedāvā asenizācijas pakalpojumus

(kanalizācijas notekūdeņu savākšanu):

 

Asenizācijas pakalpojums 3.0 m³

30,00 EUR, t.sk., PVN

Asenizācijas pakalpojums 6.7 m³

50,00 EUR, t.sk., PVN

 

Tel. Nr. 26443529, remte@remte.lv

 

Jūsu ieguvumi:

  • Līgums par pakalpojumu
  • Rēķins t.sk. PVN (samaksāti visi nodokļi)
  • Kanalizācijas notekūdeņi tiek nogādāti attīrīšanas iekārtās

_________________________________________________________________________________________

Saskaņā ar Lielvārdes novada domes 30.01.2019. saistošajiem noteikumiem Nr. 1 “Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Lielvārdes novadā” 14., 31.5. punktiem, decentralizētos kanalizācijas pakalpojumus ir tiesīgs sniegt asenizators, kurš atbilst minēto noteikumu prasībām un ir reģistrējies pašvaldībā, savukārt decentralizēto kanalizācijas sistēmu īpašnieku vai valdītāju pienākums ir saglabāt un uzrādīt decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu saņemšanu pierādošos dokumentus (līgums, maksājumu apliecinošs dokuments vai darījumu apliecinošs dokuments).