Jaunumi

Par daudzdzīvokļu māju jumtu nomaiņu un māju pārvaldīšanu 2022.gadā

Par daudzdzīvokļu māju jumtu nomaiņu un māju pārvaldīšanu 2022.gadā

Ņemot vērā, ka daudzas Lielvārdes daudzdzīvokļu mājas būvētas vairākas desmitgades atpakaļ, šobrīd daudzu māju konstruktīvie elementi un koplietošanas komunikācijas ir stipri nolietojušās. Nodrošinot atbildīgu daudzdzīvokļu māju pārvaldīšanas un remontdarbu veikšanas stratēģiju, SIA “LIELVĀRDES REMTE” galvenais uzsvars tiek likts uz mājām svarīgāko komunikāciju un konstrukciju remontu un atjaunošanu, kā arī atsevišķiem ēku energoefektivitātes pasākumiem, kas ir būtiski māju turpmākai ekspluatācijai.

Iespējams, ka Lielvārdes iedzīvotāji pēdējos gados ir pamanījuši, ka daudzām SIA “LIELVĀRDES REMTE” pārvaldītajām (apsaimniekotajām) daudzdzīvokļu mājām veikti jumtu nomaiņas darbi. Šo darbu organizēšana un veikšana bieži vien ir sarežģīta, kā arī ļoti dārga, bet savlaicīgi plānojot nepieciešamos darbus un veidojot uzkrājumus, rezultāts ir sasniedzams.

Atskatoties nesenā pagātnē, jāmin, ka pateicoties veiksmīgai komunikācijai, dzīvokļu īpašnieku atsaucībai piedaloties sapulcēs un vienotu lēmumu pieņemšanai, 2019.gada nogalē tika uzsākti un 2020.gadā pabeigti jumtu nomaiņas darbi mājās Raiņa ielā 11, Lielvārdē un “Avoti”, Lēdmanē.

,,Avoti”, Lēdmane, Ogres novadsRaiņa iela 11, Ogres novads, Lielvārde


Jāsaka, ka darbi runāja paši par sevi un tā paveiktos darbus pamanīja arī citu māju dzīvokļu īpašnieki, kuri izrādīja interesi un uzticējās SIA “LIELVĀRDES REMTE”.

Tā 2020.gadā tika veikti jau sarežģītāki jumtu nomaiņas darbi mājām Edgara Kauliņa alejā 8 un 10, Lielvārdē, kur bija jāņem vērā sarežģītā jumtu konfigurācija, ventilācijas skursteņu izvadu daudzums, jumta stāvu dzīvokļi u.c. apstākļi. Salīdzinoši vienkāršāka jumta seguma nomaiņa veikta ēkai Spīdolas ielā 13, Lielvārdē.

Edgara Kauliņa aleja 8, Lielvārde, Ogres novads
Spīdolas iela 13, Lielvārde, Ogres novads


Turpinot plānotos darbus un komunikāciju ar dzīvokļu īpašniekiem, 2021.gadā jumta seguma nomaiņa veikta mājai Spīdolas ielā 15, Lielvārdē, bet Spīdolas ielas 19, Lielvārdē dzīvokļu īpašnieku mājai, ja būs atbilstoši laika apstākļi, jumta nomaiņa tiks pabeigta līdz šā gada beigām. Ar drošu pārliecību var teikt, ka daudzdzīvokļu māju rinda Spīdolas ielas masīvā, t.i. mājas Nr.13; 15; 17; un 19, būs ieguvušas jaunus jumtus, kas bija ne tikai funkcionāli nepieciešams, bet arī radīs patīkamāku vizuālo izskatu.

Tādējādi, pēdējos trīs gados jumtu segumu nomaiņa, t.sk. skursteņu pārmūrēšana vai apšūšana, lietus noteksistēmu nomaiņa un citi ar jumtiem saistītie darbi, kā arī atsevišķās mājās bēniņu siltināšana, veikta septiņās SIA “LIELVĀRDES REMTE” pārvaldītajās daudzdzīvokļu mājās. Kopējās izmaksas jumtu nomaiņai minētajās daudzdzīvokļu mājās ir EUR 250`098.62.

Protams visās SIA “LIELVĀRDES REMTE” pārvaldītajās mājās ir veikta virkne arī citu darbu, bet šie konkrētie ir kā pozitīvs piemērs tam, ka komunikācija un veiksmīga sadarbība ar dzīvokļu īpašniekiem ir iespējama.

Mājas pārvaldnieks ir kā starpnieks starp dzīvokļu īpašniekiem un sarežģītākais ir pieņemt vienotu lēmumu, jo gandrīz katrā mājā ir kāds “man neko nevajag” vai “man uz galvas vēl netek”. Pēdējos gados novērojama pozitīva tendence, ka dzīvokļu īpašnieki sāk apzināties faktu, ka viņu māja pieder viņiem, nevis pašvaldībai vai SIA “LIELVĀRDES REMTE”. Tāpat dzīvokļu īpašnieki redz, ka viņu uzkrātie finanšu līdzekļi tiek ieguldīti tieši viņu mājā.

SIA “LIELVĀRDES REMTE” veiktos darbus realizēja atbilstoši ikgadējiem māju uzturēšanas darbu plāniem, dzīvokļu īpašnieku kopsapulcēs pieņemtajiem lēmumiem un normatīvajos aktos noteiktajām iepirkumu procedūrām. Darbi finansēti atbilstoši katras mājas atsevišķi uzkrātajam finansējumam, kā arī atsevišķos gadījumos, kad tam piekrituši dzīvokļu īpašnieki, SIA “LIELVĀRDES REMTE” nodrošina pakāpenisku izmaksu atmaksu.

Par SIA “LIELVĀRDES REMTE” plānotajiem māju pārvaldīšanas pakalpojumiem 2022.gadā vēlamies informēt, ka pateicoties uzņēmuma atsevišķu resursu pārstrukturizēšanai un optimizēšanai, SIA “LIELVĀRDES REMTE” saviem klientiem 2022.gadā samazinās pārvaldīšanas (apsaimniekošanas) pakalpojuma maksu, samazinājumu novirzot māju uzkrājumu veidošanai. Tādējādi tiks turpināta māju konstrukciju, inženiertīklu un tehniskā stāvokļa uzlabošana, kā arī energoefektivitātes paaugstināšana.

SIA “LIELVĀRDES REMTE” pateicas tiem dzīvokļu īpašniekiem un māju pilnvarotajām personām, kuri arvien vairāk iesaistās sava īpašuma pārvaldīšanas procesos, jo sadarbojoties tiek rasts tieši konkrētas daudzdzīvokļu mājas dzīvokļu īpašniekiem vajadzīgākais un piemērotākais risinājums.

 

Ar cieņu

SIA “LIELVĀRDES REMTE” kolektīvs