Jaunumi

Sākot ar š.g. decembri, mājsaimniecības varēs veikt pieslēgumu izbūvi centralizētai kanalizācijas sistēmai

Sakarā ar papildus būtisku šķēršļu konstatāciju atsevišķos darbu veikšanas posmos, projekta “Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē 3.kārta” būvniecības izpildes termiņš pagarināts līdz 2022.gada 21.decembrim. Š.g. 12. decembrī tika saņemta būvnieka vēstule par tehnoloģisko pārtraukumu līdz labvēlīgu laikapstākļu iestāšanās brīdim.

Līdz 2022.gada 1.novembrim būvdarbu veicējs – Personu apvienība “KO – RE”, vadošais partneris SIA “RR Nord” pabeidzis sekojošus darbus: 8 kanalizācijas sūkņu staciju izbūvi, kanalizācijas spiedvada no Avotu masīva līdz notekūdeņu attīrīšanas iekārtām Mednieku ielā 24 izbūvi (1080 metri), kanalizācijas maģistrālo cauruļvadu un pievadu izbūvi Lielvārdes ziemeļu daļā (otrā pusē dzelzceļam) 91,34% apmērā (19794 metri) un Daugavas pusē 61,95% apmērā (1044 metri).

Sākot no 2022.gada decembra mēneša, mājsaimniecības varēs veikt pieslēgumu izbūvi centralizētai kanalizācijas sistēmai.

Vēlreiz informējam par veicamajām darbībām, lai pievienotos centralizētās kanalizācijas sistēmai:

  • Pieprasīt tehniskos noteikumus: SIA “Lielvārdes Remte” mājas lapā remte.lv sadaļā “Klientiem”, sadaļā “Iesniegumu veidlapas” aizpildīt “Iesniegums par tehnisko noteikumu saņemšanu, 3.kārta”. Iesnieguma pielikumā jāpievieno īpašuma piederību apliecinoša dokumenta kopija (Zemesgrāmatas apliecība). Pēc dokumentācijas saņemšanas SIA “Lielvārdes Remte” izvērtēs pieslēguma iespējas un izsniegs tehniskos noteikumus ar pievienojuma shēmu, tas tiks izdarīts 20 darba dienu laikā. Par tehnisko noteikumu izsniegšanu maksa netiek piemērota.
  • Atbilstoši Tehniskajiem noteikumiem jāveic kanalizācijas cauruļvadu izbūve (to var veikt pašu spēkiem vai pieaicinot kvalificētus darbu veicējus). Lai izbūvētos inženiertīklus pieņemtu ekspluatācijā, nepieciešams pieaicināt pie atvērtas tranšejas SIA „Lielvārdes Remte” darbinieku, kurš pārbaudīs izbūvētās komunikācijas un to pieslēgumu maģistrālei. SIA „Lielvārdes Remte” sniegs atzinumu par inženiertīklu gatavību ekspluatācijai. To var saņemt, rakstot iesniegumu, pievienojot tam Izbūvēto tīklu izpilduzmērījumu. Nepieciešamības gadījumā var tikt lūgta papildu informācija.
  • Uz mājsaimniecībā ienākošā ūdensvada jāizbūvē ūdens skaitītāja pieslēguma vieta.
  • SIA “Lielvārdes Remte” uzstādīs ūdens skaitītāju ar attālinātās datu nolasīšanas moduli.
Jāiesniedz zemesgrāmatu apliecības kopija un jānoslēdz līgums ar SIA „Lielvārdes Remte” par pakalpojumu saņemšanu. Neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar SIA ”Lielvārdes Remte” izpilddirektoru Andri Sirsniņu, tālr. 25490064, e-pasta adrese andris.sirsnins@remte.lv vai remte@remte.lv