Jaunumi

Spīdolas ielā 7, Lielvārdē, veikta bēniņu siltināšana

Saskaņā ar Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumu Nr. 907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes minimālajam prasībām” 21. punktu: “Dzīvojamās mājas pārvaldītājs plāno energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumus, tajā skaitā nomainot nolietojušos elementus vai konstrukcijas, ja dzīvojamai mājai, kurā siltumenerģija izmantota dzīvojamās mājas apkurei un karstā ūdens sagatavošanai, vidējais siltumenerģijas patēriņš pēdējos trīs kalendāra gados pārsniedz 200 kWh/m2 gadā vai 150 kWh/m2 gadā, ja siltumenerģija izmantota tikai dzīvojamās mājas apkurei.”, savukārt Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 6. panta 2. daļas f) apakšpunktā un 2. daļā noteikts, ka dzīvojamās mājas obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības ir energoefektivitātes uzlabošanas pasākumu nodrošināšana, plānojot un sagatavojot pārvaldīšanas darba plānu un organizējot un pārraugot plānoto pārvaldīšanas darbu realizēšanu. 

Ņemot vērā minēto, kā arī apstākli, ka dzīvokļu īpašnieki bija uzkrājuši nepieciešamos naudas līdzekļus un pastāvot visiem normatīvajos aktos noteiktajiem priekšnosacījumiem ēkas energoefektivitātes uzlabošanas nepieciešamībai, tika veikta cenu aptauju, uzaicinot 10 pretendentus iesniegt piedāvājumu par ēkas bēniņu stāva siltināšanu, kā rezultātā tika minēto darbu veikšanai tika izvēlēts komersants SIA “KALO BŪVE”, kura piedāvāja zemāko cenu - EUR 3598,08, PVN EUR 755,60, kopā EUR 4353,68.

Informējam, ka Jūsu ēkas bēniņu stāva siltināšana ir pabeigta un SIA “LIELVĀRDES REMTE” minētos darbus ir  pieņēmusi 2022. gada 28. janvārī.