Jautājumi / atbildes

Ko darīt, ja man ir izveidojies parāds par saņemtajiem pakalpojumiem?

Ja klientam nav iespējas samaksāt rēķinu pilnā apmērā vai ir izveidojies parāds, SIA "Lielvārdes Remte" piedāvā klientiem vienoties par parāda atmaksas grafiku. Lai noslēgtu vienošanos, ir jāsazinās ar parādu piedziņas daļu pa tālruni 25665200 vai jāierodas personīgi Ceriņu ielā 3, Lielvārdē.

 


Kā rīkoties, ja beidzas ūdens skaitītāja derīguma termiņš? 

Lai SIA "Lielvārdes Remte" veiktu ūdens skaitītāja maiņu, klientam ir jāatsūta elektroniski ar drošu elektronisko parakstu parakstīts iesniegums uz e-pastu: remte@remte.lv vai arī jāiesniedz to personīgi.

 

Kas jādara, lai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja kļūtu par SIA "Lielvārdes Remte" klientu?

Lai kļūtu par SIA "Lielvārdes Remte" klientu, daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas pārstāvim jāuzraksta iesniegums brīvā formā un tas jāatsūta uz e-pastu: remte@remte.lv vai jāiesniedz personīgi. 

 

Kādēļ marta mēneša rēķinā ir iekļauta pozīcijas "Zemes noma"?

SIA "Lielvārdes Remte" rēķinos iekļauj zemes nomas maksu tikai tiem daudzdzīvokļu namu īpašniekiem un īrniekiem, kuru mājas atrodas uz īpašnieku zemes. Īpašnieks var būt gan fiziska persona, gan pašvaldība. Zemes nomas maksa ir noteikta un atrunāta līgumā ar zemes īpašnieku, pamatojoties uz likuma "Par zemes reformu Latvijas Republikas pilsētās" 12.pantu.

Aprēķins tiek veikts par tekošo gadu un rēķinos iekļauts vienu reizi gadā.

Kas jādara, lai saņemtu rēķinu e-pastā?


Pakalpojumu iespējams pieteikt, atsūtot e-pastu uz remte@remte.lv dzīvokļa / mājas īpašnieka aizpildītu iesniegumu vai iesniedzot to personīgi SIA "Lielvārdes Remte", Ceriņu ielā 3, Lielvārdē.


Kas ir karstā ūdens cirkulācija?

Karstais ūdens, cirkulējot pa cauruļvadu sistēmu, tostarp caur dvieļu žāvētājiem, zaudē daļu no sava sākotnējā siltuma (rodas siltuma zudumi), tādēļ tas ir pastāvīgi jāpiesilda. Lai dzīvokļi visu laiku saņemtu karsto ūdeni, ir jānodrošina nepārtraukta cirkulācija karstā ūdens apgādes sistēmā. Siltuma daudzumu, kuru saņēmusi māja, fiksē siltuma skaitītājs siltuma mezglā, tālāk tas tiek sadalīts trīs daļās, no kurām lielākā daļa tiek patērēta apkurei (apkures sezonas laikā), daļa karstā ūdens uzsildīšanai un atlikusī daļu no saņemtā siltuma tiek izmantota nepārtrauktai karstā ūdens piegādei dzīvokļiem jeb cirkulācijai, kuru nodrošina sūknis, kas atrodas siltummezglā.

Karstā ūdens apgādes sistēma ir daudzdzīvokļu mājas kopīpašuma daļa, un cirkulācija nepieciešama mājas ekspluatācijas (kopīpašuma uzturēšanas) nodrošināšanai 5 bez pārtraukuma gan apkures, gan arī vasaras sezonā. Maksas aprēķināšana par siltumenerģiju karstā ūdens cirkulācijai tiek veikta atbilstoši atsevišķo īpašumu skaitam, tātad neatkarīgi no tā, vai dzīvoklī ir ierīkota autonomā apkure, arī tad, ja konkrētais dzīvoklis ir atslēgts no centralizētās karstā ūdens sistēmas vai arī dzīvoklis norēķina periodā nav apdzīvots un karstais ūdens tajā netiek patērēts.Kas ir tieši norēķini?

SIA pakalpojumu cena (tarifs) ūdenssaimniecības un siltumsaimniecības nozarēs tiek apstiprināta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu.

Ūdenssaimniecības un siltumsaimniecības pakalpojumu tarifos ir iekļautas izmaksas, kas nepieciešamas ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai līdz SIA piederības - atbildības robežai.
Piederības - atbildības robeža ir robeža starp SIA centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā (dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā) vai valdījumā esošajām mājas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek izmantots komercuzskaites mēraparāts.

Ņemot vērā minēto, pakalpojumu tarifos SIA ir tiesīga iekļaut izmaksas tikai par viena rēķina izrakstīšanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, kas uzskaita kopējo ūdens vai siltuma patēriņu visai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, bet ne katram dzīvoklim atsevišķi.

Situācijā, kad daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki veic tiešus maksājumus atbilstoši dzīvokļos uzstādīto ūdens skaitītāju rādījumiem vai ūdens patēriņa normām, no SIA viena rēķina vietā (kuru būtu jāizraksta mājas pārvaldniekam par visā mājā kopā sniegtajiem ūdenssaimniecības vai siltumenerģijas pakalpojumiem), dzīvokļu īpašnieki saņem katrs savu atsevišķu rēķinu. Šādu rēķinu apkalpošanas izmaksas netiek iekļautas pakalpojumu tarifos, līdz ar to dzīvokļu īpašniekiem iepriekš minētajā situācijā ir jāsedz individuālo rēķinu sagatavošanas izmaksas. Pakalpojumu sniedzēji, t.i. SIA aprēķina individuālu rēķinu apkalpošanas izmaksas, nodrošinot tiešu maksājumu saņemšanu no dzīvojamās mājas (dzīvokļu) īpašniekiem.

Pakalpojums “tiešie norēķini” tiks piemērots līdz brīdim, kamēr sniegto pakalpojumu uzskaiti un norēķinus veiks Jūsu mājas pārvaldnieks, piemēram, dzīvokļu īpašnieku biedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona, noslēdzot ar SIA attiecīgus līgumus.