Tieši norēķini

Kas ir tieši norēķini?

SIA pakalpojumu cena (tarifs) ūdenssaimniecības un siltumsaimniecības nozarēs tiek apstiprināta ar Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijas lēmumu.

Ūdenssaimniecības un siltumsaimniecības pakalpojumu tarifos ir iekļautas izmaksas, kas nepieciešamas ūdenssaimniecības pakalpojumu nodrošināšanai līdz SIA piederības - atbildības robežai.
Piederības - atbildības robeža ir robeža starp SIA centralizētajām ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāja īpašumā (dzīvokļu īpašnieku kopīpašumā) vai valdījumā esošajām mājas ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmām un norēķinu veikšanai par sniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem tiek izmantots komercuzskaites mēraparāts.

Ņemot vērā minēto, pakalpojumu tarifos SIA ir tiesīga iekļaut izmaksas tikai par viena rēķina izrakstīšanu daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai atbilstoši komercuzskaites mēraparāta rādījumiem, kas uzskaita kopējo ūdens vai siltuma patēriņu visai daudzdzīvokļu dzīvojamai mājai, bet ne katram dzīvoklim atsevišķi.

Situācijā, kad daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieki veic tiešus maksājumus atbilstoši dzīvokļos uzstādīto ūdens skaitītāju rādījumiem vai ūdens patēriņa normām, no SIA viena rēķina vietā (kuru būtu jāizraksta mājas pārvaldniekam par visā mājā kopā sniegtajiem ūdenssaimniecības vai siltumenerģijas pakalpojumiem), dzīvokļu īpašnieki saņem katrs savu atsevišķu rēķinu. Šādu rēķinu apkalpošanas izmaksas netiek iekļautas pakalpojumu tarifos, līdz ar to dzīvokļu īpašniekiem iepriekš minētajā situācijā ir jāsedz individuālo rēķinu sagatavošanas izmaksas. Pakalpojumu sniedzēji, t.i. SIA aprēķina individuālu rēķinu apkalpošanas izmaksas, nodrošinot tiešu maksājumu saņemšanu no dzīvojamās mājas (dzīvokļu) īpašniekiem.

Pakalpojums “tiešie norēķini” tiks piemērots līdz brīdim, kamēr sniegto pakalpojumu uzskaiti un norēķinus veiks Jūsu mājas pārvaldnieks, piemēram, dzīvokļu īpašnieku biedrība vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarota persona, noslēdzot ar SIA attiecīgus līgumus.