Māju pārvaldīšana un apsaimniekošana
SIA "Lielvārdes Remte" daudzdzīvokļu mājām Lielvārdes pilsētā un pagastā piedāvā pilnu namu pārvaldīšanas un apsaimniekošanas pakalpojumu klāstu:

 • Obligāti veicamie darbi (saskaņā ar 2017. gada 21. jūlija MK noteikumiem Nr.408 “Kārtība, kādā aprēķināma maksa par dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un apsaimniekošanu”, saskaņā ar 2015. gada 15. septembra MK noteikumiem Nr.524 “Kārtība, kādā nosaka, aprēķina un uzskaita katra dzīvojamās mājas īpašnieka maksājamo daļu par dzīvojamās mājas uzturēšanai nepieciešamajiem pakalpojumiem”):
  • dzīvojamo māju uzturēšana atbilstoši normatīvo aktu prasībām;
  • dzīvojamo māju sanitārā apkope;
  • dzīvojamo māju, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts;
  • dzīvojamo māju energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana;
  • pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība;
  • dzīvojamo māju lietu vešana;
  • līgumu slēgšana ar zemes gabalu īpašniekiem par piesaistīto zemes gabalu lietošanu;
  • informācijas sniegšana valsts un pašvaldības institūcijām.
 • citas pārvaldīšanas/apsaimniekošanas darbības: darbi, kas saistīti ar dzīvojamo māju pārvaldīšanu/apsaimniekošanu un tiek veikti atbilstoši dzīvojamo māju īpašnieku gribai un maksātspējai. Pie tiem pieder darbības, kas saistītas ar dzīvojamo māju saglabāšanu un energoefektivitātes uzlabošanu, un šim nolūkam nepieciešamo pasākumu ilgtermiņa plānu sagatavošanu.
 • maksas pakalpojumu sniegšana, atsevišķi vienojoties ar konkrētā nekustamā īpašuma īpašnieku, t.sk., ūdensapgādes, kanalizācijas vai siltumapgādes sistēmu remonts, sanitārtehnisko ierīču uzstādīšana un remonts, ūdens patēriņa skaitītāju nomaiņa un uzstādīšana, elektromontāžas darbi.

SIA "Lielvārdes Remte" apsaimniekošanā esošās mājas:

 • Lielvārde, Ausekļa iela 17;
 • Lielvārde, Avotu iela 1, 3, 4, 5, 6, 10, 14.
 • Lielvārde, Edgara Kauliņa aleja 8, 10, 15, 17, 19.
 • Lielvārde, Lāčplēša iela 24.
 • Lielvārde, Liepu iela 23.
 • Lielvārde, Meža iela 20.
 • Lielvārde, Raiņa iela 7a, 9, 11.
 • Lielvārde, Spīdolas iela 4, 7, 11, 13, 15, 17, 19.
 • Lēdmane, Avoti.
 • Lēdmane, Bērzi.