Ūdens un kanalizācijas pakalpojumi

SIA "Lielvārdes Remte" sniedz ūdens un kanalizācijas pakalpojumus:

  • Lielvārdes pilsētā - Lielvārdes pilsētas pašteces centralizētās sadzīves un komunālo notekūdeņu sistēmas kopgarums 21,985 km, no tiem spiedvadi ir 6,328 km. Pilsētas maģistrālais ūdensvada tīkla kopējais garums 24,2 km pilsētas teritorijā. Pilsētā izveidota slēgta kanalizācijas sistēma ar 6 pārsūknēšanas stacijām. Centralizētās ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu pārklājums orientējoši ir 1/2 pilsētas kopējās teritorijas;

  • Lielvārdes pilsētas Kaibalas ciemā - Kaibalas ciema centralizētā ūdensapgāde sastāv no artēziskā urbuma, hidrafora un atdzelžošanas iekārtas;

  • Lēdmanes pagastā - Lēdmanes ciema ūdensapgādi nodrošina divi artēziskie urbumi, atdzelžošanas stacija un ūdenstornis. Padotā ūdens apjoms Lēdmanē vidēji ir 2200 m3 mēnesī.
    Lēdmanes ciemā kopējais ūdensapgādes tīklu garums ir 2.4 km;

  • Jumpravas pagastā - Jumpravas pagasta centralizēto ūdensapgādi nodrošina divi artēziskie urbumi, atdzelžošanas stacija un ūdenstornis. Padotā ūdens apjoms tīklā ir apmēram 3500 m3 mēnesī;

  • Jumpravas pagasta Dzelmju ciemā - Dzelmju ciema ūdensapgādi nodrošina atdzelžošanas stacija un viens artēziskais urbums. Padotā ūdens daudzums tīklā ir ap 430 m3 mēnesī.