Darbības joma

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” ir reģistrēta LR UR 1992. gada 21. decembrī kā pašvaldības uzņēmums "Remte".

Ar 2003. gada 1. jūliju pašvaldības uzņēmums "Remte" reorganizēts, izslēdzot no LR UR un ierakstīts komercreģistrā kā kapitālsabiedrība - Sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIELVĀRDES REMTE" ar vienoto reģistrācijas Nr. 47403003224.

Uzņēmuma kapitāla daļu turētājs ir Ogres novada pašvaldība. Kapitāldaļu turētāja pārstāvis ir Ogres novada pašvaldības izpilddirektors.


Uzņēmuma mērķis ir nodrošināt likumā “Par pašvaldībām” noteikto Ogres novada pašvaldības atsevišķo funkciju izpildi, pilsētas teritorijas labiekārtošanu un sanitāro tīrību, dzīvokļu apsaimniekošanas, māju pārvaldīšanas, siltumapgādes un komunālo pakalpojumu sfērā.

Uzņēmuma izpildinstitūcija ir valdes loceklis (informācija par valdes locekli), kurš vada un pārstāv uzņēmumu atsevišķi ar statūtos un pilnvarojuma līgumā noteiktiem ierobežojumiem, organizē tās ikdienas saimniecisko un finansiālo darbību, kā arī pārvalda uzņēmumu mantu un rīkojas ar tās aktīviem atbilstoši normatīvajiem aktiem, dalībnieka lēmumiem un kapitālsabiedrības statūtiem.

Uzņēmuma galvenās darbības jomas ir siltumenerģijas ražošana un piegādedzeramā ūdens sagatavošana, notekūdeņu savākšana un attīrīšana, kā arī dzīvojamo māju apsaimniekošana Lielvārdē un Lēdmanē.

2018. gadā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” tika deleģēta Lielvārdes novada pašvaldības autonomā funkcija - savas administratīvās teritorijas labiekārtošana un sanitārā tīrība.

2019. gadā Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “LIELVĀRDES REMTE” tika pilnvarota veikt Lielvārdes novada pašvaldības dzīvokļu un nedzīvojamo telpu daudzdzīvokļu dzīvojamās mājās pārvaldīšanu un apsaimniekošana.

Uzņēmumā tiek nodarbināti vairāk kā 55 cilvēki.