Pašapkalpošanās sistēma
Pakalpojumu dienests
65059010, 26443529
Lielvrdes novads

Vēsture

Sākums » Par Mums » Lielvārdes Remte » Vēsture

Lielvārdes pilsētas pašvaldības uzņēmums „Remte" nodibināts 1992.gada 12.augustā ar Lielvārdes pilsētas TDP 19. sasaukumu 11.sērijas lēmumu. Uzņēmums LR Uzņēmuma reģistrā tika ierakstīts 1992.gada 21.decembrī ar Nr.740300322. Uzņēmuma juridiskā adrese bija: Latvijas Republikas, LV-5070, Ogres rajona, Lielvārde, Dravnieku iela 2. Par uzņēmuma direktori tika iecelts Roberts Blūzma. Savu finansiālo darbību uzņēmums uzsāka ar 1993.gada 1.janvāri.

 

1996.gada 3.septembri LR Uzņēmuma reģistrā tiek veikti grozījumi statūtos, nosakot uzņēmuma adresi: Latvijas Republikas, LV-5070, Ogres rajona, Lielvārde, Raiņa iela 11a.

 

Ar Lielvārdes pilsētas domes lēmumu Nr.16 no 1998.gada 29.aprīļa par uzņēmuma direktoru tiek apstiprināts Aivars Griņēvičs, uz vienu gadu.

 

2000.gada 31.augustā izdarīts ieraksts LR Uzņēmuma reģistra žurnālā par Lielvārdes pilsētas pašvaldības uzņēmuma „Remte" ar reģistrācijas Nr.740300322, par Aivara Griņēviča iecelšanu direktora amatā. Un 2001.gada 28.novembrī LR Uzņēmuma reģistra žurnālā tiek veikts ieraksts par izmaiņām uzņēmuma statūtos izmainot uzņēmuma statūtkapitālu.

 

2002.gada 7.augustā tiek noslēgts trīspusējs „Sadarbības līgums" ar Lēdmanes pagasta domi, Lielvārdes pilsētas domi un p/u „Remte", pēc kura p/u „Remte" uzsāk sniegt komunālos pakalpojumus Lēdmanes pagasta daudzdzīvokļu namos: apkure, aukstā ūdens apgāde, kanalizācijas ūdeņu novadīšana, slēdz līgumu ar SIA „Hoētika" par sauso sadzīves atkritumu savākšanu Lēdmanes pagasta iedzīvotājiem.

 

Pamatojoties uz likumu „Komerclikuma spēkā stāšanās kārtības likums" 12.panta 1.daļu, likuma „Komerclikums", likumu „Par valsts un pašvaldības uzņēmumu pārveidošanu statūtsabiedrībās", Lielvārdes pilsētas dome pieņem lēmumu Nr.14-2 no 2002.gada 24.novembra „Par PU „Remte" reorganizācijas uzsākšanu". Sakarā ar uzņēmuma reorganizāciju tiek veikta inventarizācija un 2003.gada 1.aprīlī tiek sagatavots uzņēmuma ārkārtas bilance.

 

Lielvārdes pilsētas ar lauku teritoriju domes sēdē Nr.7 no 2003.gada 28.maija, tiek pieņemti sekojoši lēmumi:

 

Nr.7-2 „Par pašvaldības uzņēmumu „Remte" reorganizāciju, par sabiedrību ar ierobežotu atbildību „Lielvārdes Remte" (saīsināti SIA „Lielvārdes Remte") juridiskā adrese: Ogres rajona, Lielvārde, Raiņa iela 11a, tiek apstiprināti statūti". Lēmumā noteikts, ka kapitāla daļu turētājs ir Lielvārdes pilsēta ar lauku teritoriju dome, kuru pārstāv domes priekšsēdētājs Aivars Troska, tiek apstiprināts SIA „Lielvārdes Remte", kurš pārņem PU „Remte" saistības.

 

Nr.7-3 „Par SIA „Lielvārdes Remte" pārvaldes un revīzijas institūciju iecelšanu".

 

2003.gada 1.jūlijā LR TM Uzņēmumu reģistrā tiek pieņemti lēmumi:
Par Lielvārdes pilsētas PU „Remte" izslēgšanu no uzņēmumu reģistra;
Ierakstīt komercreģistrā kapitālsabiedrību – SIA „Lielvārdes Remte" ar vienotu reģistrācijas Nr.47403003224.

 

Ņemot vērā dalībnieku sapulces lēmumu Nr.3 no 2004.gada 2.augusta un dalībnieku sapulces lēmumu Nr.4 no 2004.gada 19.augusta SIA „Lielvārdes Remte" pārņem savā apsaimniekošanā dzīvojamo masīvu E. Kauliņa aleja, kuru līdz 2004.gada 1 septembrim apsaimniekoja DZĪKS „KS Liepa". Lai nodrošinātu E. Kauliņa alejas dzīvojamā masīva apkuri, uzņēmums SIA „Lielvārdes Remte" iegādājās katlu māju, kuru rekonstruēja. Pilnīgas darbība nodrošināšanai iegādājās jaunu apkures katlu un citas iekārtas.

 

2005.gadā tiek uzsākti projektēšanas darbi administratīvajai ēkai Ceriņu ielā 3 būvniecībai.

 

2005.gada decembrī tika veikti avansa maksājumi ES Kohēzija fonda projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" īstenošanai. Šī projekta ietvaros tika uzlabota ūdens apgāde un kanalizācijas ūdeņu novadīšana un attīrīšana Lielvārdes pilsētā. ES KF projekta „Ūdenssaimniecības attīstības Austrumlatvijas upju baseinos" ietvaros līdz 2007.gadam, tika pabeigta ūdens un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Lielvārdē. Uzbūvēts 2944,5 m ūdensvads un ielikts 1463,0 m kanalizācijas cauruļvads. Rekonstruētas 2 kanalizācijas sūkņu stacijas. Norit attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas darbi. Centra ūdens atdzelžošanas stacijā ir nomainīti filtrācijas elementi, veikti stacijas sakārtošanas darbi.

 

Jaunā reorganizētā namu apsaimniekotāju ēka tapusi pusotra gada laikā un ekspluatācijā to paredzēja nodot līdz Jāņiem. Bet neparedzēto gadījumu dēļ ēka ekspluatācijā tika nodota 2008.gada 16.oktobrī, kur pēc tam LR Uzņēmuma reģistrā tika veikts ieraksts par SIA „Lielvārdes Remte" adreses maiņu, Ceriņu ielā 3, Lielvārdē, Lielvārdes novadā.

 

Projektu izstrādāja SIA „Tavs nams&I.P.I." no Ogres, bet celtniecības darbus veica SIA „Deko Balts" no Rīgas.

Ēka tapusi vietā, kur atradās bijusī katlumāja un garāžas - tām tapusi piebūvēta. Iekārtota tā, lai visi darbinieki būtu vienkopus: administrācijas darbinieki, speciālisti un visi dienesti, kā arī plānoja nelielu rezervi darbinieku atpūtas telpai.

 

Balstoties uz iedzīvotāju sūdzībām, uzklausot iedzīvotāju neapmierinātību, Lielvārdes novada dome pieņēma lēmumu pirms termiņa atcelt no pienākuma pildīšanas uzņēmuma valdi - Aivaru Griņēviču, Ainaru Puķīti un Vitāliju Viesiņu. Ņemot vērā esošo ekonomisko situāciju, tika nolemts grozīt SIA „Lielvārdes Remte" statūts un noteikt valdes sastāvā tikai vienu valdes locekli, ar 2010.gada 5.janvāri tika iecelts Edgars Mežvēvers.

 

Ar 2011.gada 10.janvāri Lielvārdes novada dome sasauca ārkārtes sēdi par SIA "Lielvārdes Remte" organizatoriska rakstura pārmaiņām valdes sastāvā, valde sastāv no valdes priekšsēdētāja un valdes locekļa. LR Uzņēmuma reģistrā tika izdarītas izmaiņas uzņēmuma statūtos ar 2011.gada 2.februāri par valdes sastāvu: valdes priekšsēdātājs Ilgonis Igaunis un valdes loceklis Edgars Mežvēvers. Valde vada un pārstāv sabiedrību kopīgi un tai ir visas likuma "Par valsts un pašvaldības kapitāla daļām un kapitālsabiedrībām" 61., 62., 63. un 64.pantā deliģētās tiesības un pienākumi.