Paveiktie darbi
Lai efektīvāk tiktu izmantoti dabas resursi, ūdensapgāde un kanalizācijas novadīšana pilsētas daudzdzīvokļu namiem un ražotnēm būtu drošāka, tiktu nodrošināts ūdens ugunsdzēsības vajadzībām un vēl lielākam Lielvārdes pilsētas iedzīvotāju skaitam nodrošinātu kvalitatīvu centralizētu ūdensapgādes pakalpojumu, sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIELVĀRDES REMTE" realizējusi šādus projektus:
  • “Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos I kārta” (no jauna izbūvēti un rekonstruēti kopumā 1,5 km ūdensapgādes tīklu un 2,9 km kanalizācijas tīkli (gan pašteces, gan spiedvadi), nomainīta ūdens tvertne ūdenstornim Raiņa ielā 20b, uzcelta Avotu 17 atdzelžošanas stacija, atjaunotas notekūdeņu attīrīšanas iekārtas Mednieku ielā 24, rekonstruēta kanalizācijas sūkņu stacija Lāčplēša ielā 56;
  • „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē II kārta” (no jauna izbūvēti un rekonstruēti kopumā 9,8 km ūdensapgādes tīklu un 5,9 km kanalizācijas tīkli (gan pašteces, gan spiedvadi)). Šī projekta realizācijas rezultātā, ūdensapgādes kopējais pārklājums Lielvārdes pilsētā palielinājās līdz 69% no kopējo iedzīvotāju skaita.

2016. gadā projekta “Katlu mājas pārbūve un skursteņa demontāža „Ārēs”, Lēdmane, Lēdmanes pagasts, Lielvārdes novads” ietvaros SIA rekonstruēja esošo katlu māja, kurā par kurināmo tika izmantota malka, dīzeļdegviela un akmeņogles. Projekta ietvaros tika iegādāti un uzstādīti divi jauni, granulu apkures katli ar kopējo jaudu 700 kW (499 kW un 201 kW).

2015. gadā sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIELVĀRDES REMTE" realizēja projektu “Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada Lēdmanes pagasta Lēdmanes ciemā”, kura ietvaros tika veikti sekojoši ūdensapgādes tīklu uzlabošanas pasākumi:
  • ūdensapgādes tīklu paplašināšana ar kopējo garumu 50,48 m;
  • ūdensapgādes tīklu rekonstrukcija ar kopējo garumu 1345,74 m.

2014. un 2015. gadā sabiedrība ar ierobežotu atbildību "LIELVĀRDES REMTE" realizēja darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.4.prioritātes „Kvalitatīva vide dzīvei un ekonomiskai aktivitātei nodrošināšana” 3.4.1.pasākuma „Vide” 3.4.1.1.aktivitātes „Ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstība apdzīvotās vietās ar iedzīvotāju skaitu līdz 2000” projekts Nr. 3DP/3.4.1.1.0/13/APIA/CFLA/122/034 „Ūdenssaimniecības attīstība Lielvārdes novada Lēdmanes pagasta Lēdmanes ciemā”, kuru ietvaros veikti šādi kanalizācijas tīklu darbi:
  • veikta pašteces kanalizācijas tīklu rekonstrukcija ar kopējo garumu 725,90 m;
  • kanalizācijas sistēmas paplašināšana ar kopējo garumu 112,61 m;
  • spiedvada rekonstrukcija ar kopējo garumu 141,81 m;
  • kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas rekonstrukcija;
  • notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija.