2021

2021. gadā paveiktais Lielvārdē, Lēdmanē un Jumpravā.

Avotu iela 1, Lielvārde

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LIELVĀRDES REMTE” sanitārtehniķi un metinātāji, pamatojoties uz vizuālo un tehnisko apsekošana laikā konstatēto izlaidējarmatūru un noslēgarmatūru tehnisko stāvokli, 2021. gada 2.-5. februārī, Avotu ielā 1, Lielvārdē, veica 42 avārijas stāvoklī esošo izlaidējarmatūru un noslēgarmatūru nomaiņu aukstā un karstā ūdens stāvvadiem.

Fotofiksācija pēc darbu izpildes 05.02.2021., Avotu iela 1, Lielvārde, noslēgarmatūras un izlaidējarmatūras nomaiņa.

 

  
Avotu iela 10, Lielvārde 2021.gada janvārī SIA “LIELVĀRDES REMTE” sanitārtehniķi un metinātāji veica avārijas stāvoklī esošo aukstā un karstā ūdens stāvvadu izlaidējarmatūru un noslēgarmatūru nomaiņu. Šo darbu apmaksa tika veikta no mājas dzīvokļu īpašnieku veiktajiem avansa maksājumiem ārpuskārtas remontdarbu uzkrājumam un daļēji no uzkrātajiem pārvaldīšanas maksas neizlietotās daļas līdzekļiem.

 

Atsevišķu armatūru fotofiksācija pirms darbu veikšanas:
 

Atsevišķu armatūru fotofiksācija pēc darbu veikšanas:


2021. gada 16. februārī SIA “LIELVĀRDES REMTE” sanitārtehniķi 3. kāpņu telpā demontēja un nomainīja bojāto lietus ūdens kanalizācijas cauruli no 5. stāva līdz atkritumu telpai ar izplūdi cauri pamatiem.
Fotofiksāciju pēc darbu pabeigšanas.
 

2021. gada 22. martā SIA “LIELVĀRDES REMTE” sanitārtehniķi Jūsu ēkas 2. kāpņu telpas tehniskajā koridorā novērsa kanalizācijas stāvvada avāriju, demontējot bojātos kanalizācijas cauruļvadus un nomainot uz jauniem.

Fotofiksācija pirms darbu veikšanas 18.03.2021.
 

Fotofiksācija pēc darbu veikšanas 22.03.2021.Avotu iela 14, Lielvārde


Daudzdzīvokļu mājas Avotu ielā 14, Lielvārdē, š.g. martā tehniskajā koridorā veikta karstā ūdens padeves un cirkulācijas cauruļvadu nomaiņu pret jaunām, atbilstoša izmēra caurulēm.

 

Raiņa iela 11, Lielvārde


Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LIELVĀRDES REMTE" sanitārtehniķi un metinātāji š.g. martā daudzdzīvokļu mājas Raiņa ielā 11, Lielvārdē, tehniskajā koridorā veica aukstā un karstā ūdens padeves cauruļvadu (guļvadu) nomaiņu.

 

Spīdolas iela 17, Lielvārde


Sabiedrības ar ierobežotu atbildību „LIELVĀRDES REMTE” sanitārtehniķi un metinātāji, 2021. gada 17. martā daudzdzīvokļu mājas Spīdolas ielā 17, Lielvārdē, pagrabā veica aukstā un karstā ūdens cauruļvadu (guļvadu) ar atzariem nomaiņu.