Pašapkalpošanās sistēma
Pakalpojumu dienests
65059010, 26443529
Lielvrdes novads

Projekti

Ieguldījums Tavā nākotnē!

ES Kohēzija fonda projekts „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē II kārta" Nr. 3DP/3.5.1.1.0./10/IPIA/VIDM/028

Ūdensapgādes kvalitātes uzlabošana un nodrošināšana, notekūdeņu attīrīšanas un savākšanas kvalitātes uzlabošana, šo pakalpojumu pieejamības paplašināšana Lielvārdes pilsētā

 

2010.gada 9.decembrī Vides aizsardzības un reģionālas attīstības ministrijā starp Vides aizsardzības reģionālas attīstības ministrijā, SIA „Lielvārdes Remte" un Lielvārdes novada domi, tika parakstīts līgums „Civiltiesiskais līgums par projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē II kārta" īstenošanu". Līgums tiks īstenots Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Lielvārdē II kārta" ar Nr.3DP/3.5.1.1.0./10/IPIA/VIDM/028.


Līguma ietveros paredzēta būvniecība, būvuzraudzība, autoruzraudzība, TEP (tehniski ekonomiskā pamatojuma) sagatavošana un aktualizācija, tehniskā projekta un iepirkuma dokumentācijas izstrāde. Līguma kopējās izmaksas ir LVL 2796 628.96.

 

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība pakalpojumu attīstība Lielvārdē II kārta" Nr.3DP/3.5.1.1.0./10/IPIA/VIDM/028. Ieviešanas iestādes iekšējās kontroles sistēmas (IKS) aprakstu apstiprina 2010.gada 10.decembrī.

 

Lielvārdes pilsētā tiks nodrošināta kvalitatīva ūdens piegāde un ūdens rezervju aizsardzība, šim nolūkam izbūvējot sacilpotu ūdensvadu un rekonstruējot 4075 m ūdensapgādes tīklus. Tiks panākta komunālo notekūdeņu piesārņojuma apjoma samazināšana gruntsūdeņos, samazināta gruntsūdeņu infiltrācijas apjoms kanalizācijas tīklā. Tiks rekonstruēti 5000m kanalizācijas tīklu, izbūvēti 1044m notekūdeņu spiedvadu. Kopā tiks izbūvēti 8666m garumā jauni ūdensapgādes tīkli un 6075m jauni kanalizācijas tīkli, demontēta viena un izbūvētas jaunas trīs KSS (Kanalizācijas sūkņu stacija) kanalizācijas pārsūknēšanas stacijas.

 

 

Ieguldījums Tavā nākotnē!

ES Kohēzija fonda projekts „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos" Nr. 2001/LV/16/P/PE/007

Projekts tiek īstenots izmantojot ES Kohēzijas fonda, valsts, Lielvārdes novada domes un SIA „Lielvārdes Remte" finanšu resursus. Finansējuma apmēri un projekta ietvaros izpildāmie indikatori noteikti Finanšu memorandā, kas pieņemts 2001.gada 13.decembrī ar Lēmumu Nr. PL/2001/5342

 

ES Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Austrumlatvijas upju baseinos Nr.2001/LV/16/P/PE/007" Ieviešanas iestādes iekšējās kontroles sistēmas (IKS) aprakstu apstiprina 2008.gada 28.novembrī.

 

Projekta ietvaros noslēgtie līgumi:

  1. Būvdarbu līgums „Dzeramā ūdens attīrīšanas staciju izbūve 14 Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās" Nr.2001/LV/16/P/PE/007-3
  2. Pakalpojumu līgums „Tehniskā palīdzība; institucionālā attīstība un Centrālā Projekta Ieviešanas Vienība" Nr.2001.LV/16/P/PE/007-1, kuru izpildītājs ir konsorcijs SIA „GEO CONSULTANTS" SIA „ASMĀRA"
  3. Pakalpojumu līgums „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība" Nr.2001/LV/16/P/PE/007-2, kuru izpildītājs ir SIA „LatKalme"
  4. Piegāžu līgums „Aprīkojuma piegāde neuzskaitītā ūdens samazināšanas programmai 18 Austrumlatvijas upju baseinu pilsētās" Nr.2001/LV/16/P/PE/007-7, kuru izpildītājs ir SAS „HIDORA"
  5. Būvdarbu līgums „Ūdensvada un kanalizācijas tīklu paplašināšana un rekonstrukcija Lielvārdē" Nr.2001/LV/16/P/PE/007-5.15., kuru izpildītājs ir SIA „Būvfirma Vītols"
  6. Būvdarbu līgums „Notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Lielvārdē" Nr.2001/LV/16/P/PE/007-4.12., kuru izpildītājs ir SIA „Siguldas Būvmeistars"
  7. Būvdarbu līgums „Dzeramā ūdens sagatavošanas iekārtu izbūve Lielvārdē" Nr.2001/LV/16/P/PE/007-3.10., kuru izpildītājs ir Pilnsabiedrība „BKT"